Till umu.se

Bestämmelser

Här hittar du information om de examensbestämmelser som gäller vid Umeå universitet. Fastställda huvudområden samt preciserade examenskrav för en specifik examen finner du under Examensbeskrivningar respektive Huvudområden (se menyn).

Alla kurser och program delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå bygger på utbildning på den tidigare nivån. Alla examina är inplacerade på någon av utbildningsnivåerna. En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng (hp) och 60 hp motsvarar ett läsår.

Generella examenskrav vid Umeå universitet

Gå direkt till:

Examen på grundnivå
Examen på avancerad nivå
Examen på forskarnivå

Examen på grundnivå

Studier på grundnivå omfattar i regel de tre första studieåren. Nedan finns de allmänna krav som ställs för att kunna få en examen på grundnivå. Övriga krav som universitetet bestämt framgår av respektive examensbeskrivning.

Högskoleexamen

För att erhålla högskoleexamen vid Umeå universitet krävs följande:

 • Avslutade kurser om 120 hp.
 • Inom de avslutade kurserna ska minst 60 hp tillhöra det huvudområde examen avser varav minst 7,5 hp ska utgöras av ett examensarbete. I särskilda fall, exempelvis inom viss yrkesinriktad utbildning, kan regeln om 60 hp inom huvudområdet för utbildningen frångås.
 • Vad som i övrigt bestämts av Umeå universitet och som framgår av lokala examensbeskrivningar.

Kandidatexamen

För att erhålla kandidatexamen vid Umeå universitet krävs följande:

 • Avslutade kurser om 180 hp.
 • Inom de avslutade kurserna ska minst 90 hp tillhöra det huvudområde examen avser. Av dessa ska minst 30 hp ligga på kandidatexamensnivå, varav minst 15 hp ska utgöras av ett examensarbete. Med kandidatexamensnivå avses kurs som har minst 60 hp inom ett och samma huvudområde eller minst två års sammanlagda studier som förkunskapskrav.
 • Vad som i övrigt bestämts av Umeå universitet och som framgår av lokala examensbeskrivningar.

Yrkesexamina på grundnivå

För att erhålla en yrkesexamen vid Umeå universitet har studenten:

 • genomgått ett utbildningsprogram för att arbeta som arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, högskoleingenjör, lärare, receptarie, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, socionom, studie- och yrkesvägledare, tandhygienist eller tandtekniker.

Särskilda examenskrav framgår av respektive examensbeskrivning.

Konstnärliga examina

På grundnivå finns konstnärlig kandidatexamen vid Umeå universitet. Särskilda examenskrav framgår av respektive examensbeskrivning.

                                                                                                 Till sidans topp

----------------------------------------------------------------------------------------------

Examen på avancerad nivå

Studier på avancerad nivå bygger på studier från grundnivån. Nedan finns de allmänna krav som ställs för att kunna få en examen på avancerad nivå. Övriga krav som universitetet bestämt framgår av respektive examensbeskrivning.

Magisterexamen

För att erhålla magisterexamen vid Umeå universitet krävs följande:

Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen samt:

 • Avslutade kurser om 60 hp varav minst 45 hp på avancerad nivå.
 • Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 30 hp tillhöra det huvudområde examen avser varav minst 15 hp ska utgöras av ett examensarbete.
 • Vad som i övrigt bestämts av Umeå universitet och som framgår av lokala examensbeskrivningar.

Masterexamen

För att erhålla masterexamen vid Umeå universitet krävs följande:

Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen samt:

 • Avslutade kurser om 120 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå.
 • Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 60 hp tillhöra det huvudområde examen avser varav minst 30 hp ska utgöras av ett examensarbete. Examensarbetet kan ersättas av ett examensarbete om minst 15 hp om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom det huvudområde som examen avser och detta arbete också ska ingå i aktuell examen.
 • Vad som i övrigt bestämts av Umeå universitet och som framgår av lokala examensbeskrivningar.

Yrkesexamina på avancerad nivå

För att erhålla en yrkesexamen vid Umeå universitet har studenten:

 • genomgått ett utbildningsprogram för att arbeta som apotekare, arkitekt, barnmorska, civilekonom, civilingenjör, jurist, logoped, läkare, lärare, psykolog, psykoterapeut, sjukhusfysiker, specialistsjuksköterska, speciallärare, specialpedagog eller tandläkare.

Särskilda examenskrav framgår av respektive examensbeskrivning.

Konstnärliga examina

På avancerad nivå finns konstnärlig masterexamen vid Umeå universitet. Särskilda examenskrav framgår av respektive examensbeskrivning.

                                                                                                      Till sidans topp

----------------------------------------------------------------------------------------------

Examen på forskarnivå

Studier på forskarnivå bygger på studier från den avancerade nivån. Nedan finns de allmänna krav som ställs för att kunna få en examen på forskarnivå. Särskilda examenskrav framgår av respektive examensbeskrivning.

Licentiatexamen

För att erhålla licentiatexamen vid Umeå universitet krävs följande:

 • 120 hp inom ett forskarutbildningsämne, varav
 • en godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 hp.

Doktorsexamen

För att erhålla doktorsexamen vid Umeå universitet krävs följande:

 • 240 hp inom ett forskarutbildningsämne, varav
 • en godkänd doktorsavhandling om minst 120 hp.

                                                                                                 Till sidans topp


Sidansvarig: Examina

Utskriftsversion

Pluggande studenter

Bild: Andreas Nilsson

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.