Tillgodoräknanden

Om du tänker läsa utbildning som helt eller delvis motsvarar kunskaper som du redan har från tidigare studier eller yrkeserfarenhet, kan du ansöka om tillgodoräknande. Får du tillgodoräknandet beviljat behöver du inte läsa de aktuella delarna av utbildningen. Här får du veta mer om vad ett tillgodoräknande innebär och om hur du ansöker.

Vad innebär "tillgodoräknande"?

Om du har slutförda studier från utbildning vid svensk eller utländsk högskola, kan du ha möjlighet att få det tillgodoräknat till utbildning vid Umeå universitet. Det kan också vara möjligt att få annan relevant utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad. Ett beslut om tillgodoräknande kan innebära att du inte behöver läsa motsvarande utbildning två gånger.

Varför ska jag ansöka om tillgodoräknande?

Med ett beslut om tillgodoräknande behöver du inte läsa utbildning vid Umeå universitet som ger kunskaper motsvarande sådana som du redan har.

Har du genomfört studier utomlands som du vill få med i din kommande examen måste du ansöka om att få tillgodoräkna dig dessa.

Ofta är syftet med tillgodoräknandet att du vill ta ut en examen vid Umeå universitet. Vill du veta vad som krävs för din tänkta examen hittar du examensbeskrivningar på
www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar

För vad behöver jag inte ansöka om tillgodoräknande?

 • Om du har slutförda kurser från erkänt svenskt lärosäte och din planerade examen har utrymme för valfria kurser, ska du inte ansöka om tillgodoräknande för dessa kurser. Du väljer vilka valfria kurser du önskar ta med när du ansöker om examen. OBS! Utlandsstudier ska alltid tillgodoräknas, även om de ska användas som valfria studier.
   
 • Om du har slutförda kurser från annat erkänt svenskt lärosäte som tillhör samma huvudområde som din examen avser vid Umeå universitet, ska du inte ansöka om tillgodoräknande. Du anger i stället dessa kurser när du ansöker om examen.

Vill du ta reda på vad som krävs för din planerade examen hittar du lokala examensbeskrivningar påwww.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar

Kontakta studievägledare vid ämnesansvarig institution om du är osäker på vad du behöver tillgodoräkna.

Vad krävs för att jag ska kunna ansöka om tillgodoräknande?

 • Du ska vara antagen till och bedriva studier vid Umeå universitet.
 • Dina tidigare studier (kurser eller del av kurs/moment) ska vara slutförda, det vill säga ha fått betyg.
 • Dina tidigare studier eller yrkeserfarenhet ska i huvudsak motsvara det du önskar tillgodoräkna.
 • Din ansökan ska vara komplett med nödvändiga dokument (se ”Vilka dokument behöver jag skicka med ansökan?”).

När kan jag ansöka om tillgodoräknande?

Vi rekommenderar att du ansöker om tillgodoräknande tidigast terminen innan den önskade kursen startar.

Tänk på att handläggningstiden kan vara upp till 60 dagar och varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Handläggningstiden börjar räknas när din ansökan är komplett. Ansök i god tid innan kursstart.

Hur ansöker jag?

Starta din ansökan genom att klicka på den gröna rutan ”Ansök om tillgodoräknande” på den här sidan eller logga in direkt på
www.servicedesk.its.umu.se/LoginDu får automatiskt en bekräftelse via e-post när din ansökan har registrerats. Om du inte får någon bekräftelse, kontrollera din skräppost (spam) ifall bekräftelsen har hamnat där. Saknas bekräftelse måste du ansöka på nytt.

Om du väljer att genomföra den kurs du ansökt om tillgodoräknande för, måste du återta din ansökan genom att kontakta Studentcentrum/Examina.

Kontakta studievägledare vid ämnesansvarig institution om du är osäker på vad du kan få tillgodoräkna eller hur du fyller i ansökan. Är du inte säker på vem du ska vända dig till hittar du institutioner och enheter påwww.umu.se/om-universitetet/organisation/institutioner

Vilka dokument behöver jag skicka med ansökan?

När du ansöker om tillgodoräknande behöver du bifoga dokument som bekräftar dina tidigare erfarenheter.

För tidigare genomförda studier:

 • Kursplaner för dina tidigare genomförda studier.
 • Ditt tidigare genomförda examensarbete (om det ska ligga till grund för din ansökan om tillgodoräknande).
 • Official Transcript of Records vid utlandsstudier. Intyget ska vara stämplat och underskrivet av universitetet/högskolan som du har läst vid. Det ska framgå lärosäte, kursnamn, datum för avslutade studier, nivå och poängomfattning samt betyg. Kom ihåg att bifoga samtliga sidor av Official Transcript of Records och information om universitetets/högskolans utbildnings- och betygssystem.

För tidigare genomförd yrkeserfarenhet:

Arbetsgivarintyg med datum, underskrift och kontaktuppgift till arbetsgivare (ej lönespecifikation eller anställningsavtal). I arbetsgivarintyget ska det framgå relevanta arbetsuppgifter som motsvarar den kurs eller del av kurs som du önskar tillgodoräkna till, arbetets omfattning (% av heltid) samt tidsperiod för anställningen.

Tillgodoräknande och examen

En kurs eller del av kurs som du fått tillgodoräknad kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs du grundat tillgodoräknandet på. Poängen kan inte räknas två gånger och examen ska enbart grundas på kurser som inte överlappar varandra.

Vill du ta reda på vad som krävs för din tänkta examen hittar du lokala examensbeskrivningar på www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar

När och hur får jag beslut?

Examina fattar beslut om tillgodoräknande så snart som möjligt och skickar beslutet till din e-postadress. Handläggningstiden för ärenden om tillgodoräknande är normalt inom 60 dagar men kan variera under året beroende på antalet inkomna ansökningar och på hur omfattande ärendet är. Handläggningstiden påbörjas först när ansökan är komplett.

Det ges inget betyg på tillgodoräknad kurs eller del av kurs/moment eftersom ingen ny examination har skett.

Hur överklagar jag beslutet om jag får avslag på min ansökan?

Om du fått avslag på hela eller delar av din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Information om hur du gör för att överklaga står i ditt beslut. Överklagandet ska vara skriftligt och inkomma till Registraturen vid Umeå universitet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Mer information om hur du överklagar finns på www.student.umu.se/examen/overklagande

Påverkas mitt studiemedel från CSN?

Om din ansökan om tillgodoräknande beviljas kan det påverka ditt studiemedel från CSN. Kontakta CSN för frågor om studiemedel. csn.se

För dig som ansöker till senare del av program, är VAL-student eller betalar studieavgifter

Om du ansöker till senare del av program

Du behöver inte göra en ansökan om tillgodoräknande i samband med att du ansöker till senare del av program. Däremot kan du behöva ansöka om tillgodoräknande om du blir antagen och påbörjar dina studier.

Kontakta ansvarig studievägledare eller programansvarig för aktuellt program om du har frågor kring ansökan till senare del av program. Kontaktuppgifter för program hittar du i utbildningskatalogen.
www.umu.se/utbildning

Om du är VAL-student

Är du antagen inom VAL-projektet och vill ansöka om tillgodoräknande, gör du det genom att kontakta din handläggare inom VAL-projektet vid Lärarhögskolan:
Vidareutbildning av lärare (VAL)

Om du betalar studieavgift

Du som betalar studieavgift, läser inom ett program och har fått din ansökan om tillgodoräknande beviljad, kan ha rätt till återbetalning av din studieavgift motsvarande omfattningen av tillgodoräknande högskolepoäng. Mer information om studieavgifter hittar du under punkt 6.6 i Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier som du hittar i Regelverket, på:
www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva


Sidansvarig: Examina

Utskriftsversion

Är du antagen men kan inte logga in?

Efter andra antagningsbeskedet (urval 2) överförs dina uppgifter till Ladok. Överföringen sker under första eller andra veckan i augusti respektive januari.

Först därefter kan du logga in och ansöka om tillgodoräknande.

Kan du inte ansöka på webben?

Om du av tekniska eller andra skäl inte kan ansöka om tillgodoräknande på webben, har du möjlighet att i stället använda en ansökningsblankett. Kontakta Infocenter om du behöver en blankett hemskickad.

Hitta kurskod

När du ansöker om tillgodoräknande ska du ange kurskod för den kurs vid Umeå universitet som du vill tillgodoräkna till. Kurskoden finns i kursplanen, som du kan söka fram i
Umeå universitets kursplanesök

Handläggningstid

Det kan ta olika lång tid att få svar på din ansökan om tillgodoräknande beroende på hur omfattande ärendet är. Handläggningstiden kan även variera under året beroende på antalet inkomna ansökningar. Normal handläggningstid är inom 60 dagar, räknat från att ansökan är komplett.

Ta kontakt med studievägledare vid ämnesansvarig institution om du är osäker på vad du har möjlighet att få tillgodoräkna.

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.