Till umu.se

Vanliga frågor

Här kommer de vanligaste frågorna när det gäller examen. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta Studentcentrum/Examina!

Ansökan

Bestämmelser

Övrigt

Varför ska jag ta ut min examen?

Examensbeviset visar vilken examen som du har avlagt vid Umeå universitet. För många arbetsgivare är ett examensbevis ett krav när du söker arbete. Det kan också vara ett lönekriterium, så det kan vara värdefullt att ta ut din examen. Examensbeviset utfärdas endast i ett original och bör hanteras som en värdehandling.

Var ska jag ta ut min examen?

Examensbeviset utfärdas vid det lärosäte där du har läst din sista kurs om inte de berörda universiteten/högskolorna i det enskilda fallet kommer överens om annat.

Hur ansöker jag om examen?

Du måste själv ansöka om att få ett examensbevis när du har studerat färdigt. När ansökan har godkänts utfärdas examensbeviset och skickas till den adress som du har angivit på ansökan.

Du ansöker om examen på grund- och avancerad nivå i Portalen, under fliken Mina studier. Om du av tekniska eller andra skäl inte kan ansöka om examen i Portalen, har du möjlighet att i stället använda en ansökningsblankett. Kontakta Infocenter om du behöver en blankett hemskickad.

Licentiat- och doktorsexamen ska ansökas via ansökningsblankett. Ansökningsblankett för forskarnivå finns att laddas ner och skrivas ut från den här sidan eller kan beställas från Infocenter.

Vilka handlingar ska jag bifoga ansökan?

Normalt behöver du inte bifoga några handlingar till din examensansökan. Däremot vill vi att du anger på ansökan om du har kurser och/eller grundexamen vid annat lärosäte. Om vi behöver vidimerade kopior från dig kommer vi att kontakta dig när ansökan inkommit och handläggningen påbörjats.

 • Om du ansöker om magister-/masterexamen enligt 2007 års bestämmelser krävs att du har avlagt kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Ange vilken grundexamen du har och från vilket lärosäte på ansökningsblanketten eller i ansökningsformuläret i Portalen.
 • Om du ansöker om psykoterapeut-, specialistsjuksköterske-, speciallärar- eller specialpedagogexamen krävs en tidigare yrkesexamen. Ange vilken grundexamen du har och och från vilket lärosäte på ansökningsblanketten eller i ansökningsformuläret i Portalen.
 • Om du läst kurser vid annat svenskt lärosäte som ska ingå i din examen anger du dessa kurser samt lärosäte i din examensansökan.

Kan jag skicka in ansökan innan jag är klar med sista kursen?

Examinas rekommendation är att du ansöker om examen när alla kurser är godkända eller tidigast när en kurs återstår (om du är registrerad på aktuell kurs). Om du ansöker och din sista kurs inte blivit godkänd (och slutrapporterad i Ladok) inom 60 dagar från det att ansökan inkom, avslutas den. I sådant fall måste du ansöka om examen på nytt.

Hur vet jag hur det går med min examensansökan?

När du har skickat in en examensansökan, online i Portalen eller via blankett, kan du följa handläggningen i Portalen under fliken Mina studier. Du når tjänsten Följ examensansökan via vänstermenyn. Där får du bl.a. information om du behöver komplettera din ansökan samt när examen är utfärdad och skickad.

Hur lång tid tar det att få min examen?

Normal handläggningstid är inom 60 dagar. Handläggningstiden varierar under året beroende på antalet inkomna ansökningar. Vissa grupper är prioriterade, exempelvis yrkesexamina med legitimationskrav från Socialstyrelsen.

Om din examensansökan medför beslut om tillgodoräknande kan handläggningstiden förlängas.

Vad är Diploma Supplement (DS)?

Diploma Supplement (DS), beskriver utbildningen och hur det svenska högskolesystemet ser ut. DS är en engelskspråkig bilaga som automatiskt följer med examensbeviset.
Diploma Supplement

                                                                                               Till sidans topp

Till vilka tidningar skickar ni uppgifter om examen?

Följande tidningar publicerar examina från Umeå universitet: Norra Västerbotten, Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens Kuriren, Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Piteå-Tidningen, Sundsvalls Tidning, Örnsköldsviks Allehanda och Vertex (Umeå universitets studenttidning). Tidningarna tar in uppgifterna i mån av plats. Om du inte vill att ditt namn ska publiceras i tidningen anger du detta i din examensansökan.

Vad händer om min ansökan inte godkänns?

Om din ansökan om examen inte godkänns har du alltid rätt att överklaga det beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och inkomma till Umeå universitet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.Mer information om hur du överklagar

När måste jag senast ansöka om min examen enligt äldre bestämmelser (1993 år bestämmelser)?

Vid Umeå universitet är det möjligt att ansöka om examen enligt 1993 års bestämmelser om:
1. du har påbörjat dina studier före 1 juli 2007,
2. alla kurser som ska ingå i din examen är slutförda senast 30 juni 2015 (för lärarexamen enligt äldre bestämmelser gäller senast 30 juni 2023) , och
3. du uppfyller examenskraven enligt 1993 års bestämmelser (det vill säga högskoleförordning, lokal examensordning och examensbeskrivningar).

Om du uppfyller ovanstående krav så kan du ansöka om din examen vid Umeå universitet även efter 30 juni 2015.

Vad menas med 2007 års bestämmelser (Bolognaprocessen)?

Från och med 1 juli 2007 anpassades det svenska universitets- och högskolesystemet till övriga Europa i och med den s.k. Bolognaprocessen. Med 2007 års bestämmelser menas de examenskrav som infördes i och med denna anpassning.

Några övergripande förändringar:

 • Högskolepoäng ersätter poäng
  Ett nytt poängsystem har införts och innebär att 1 poäng (p) blir 1,5 högskolepoäng (hp). Från och med läsåret 2007/2008 kommer ett års heltidsstudier ge 60 högskolepoäng. Tidigare motsvarade ett års heltidsstudier 40 poäng. Om en student har läst kurser både i det nya och gamla poängsystemet kommer poängen att konverteras till ett och samma poängsystem när examen utfärdas.
 • Huvudämnen blir huvudområden
  Umeå universitet har infört begreppet huvudområden istället för huvudämne. Ett huvudområde kan ligga på både grundnivå och avancerad nivå eller på bara en av nivåerna.
 • Examen har en exakt poängomfattning
  Generella examina har en exakt poängomfattning. Tidigare fanns ett minimikrav som fick överstigas. Enligt 2007 års bestämmelser ska omfattningen av en examen vara detsamma som examenskravet.

Gäller övergångsreglerna (1993 års bestämmelser) mig?

Förändringen i universitets- och högskolesystemet 1 juli 2007 medförde att nya examensbestämmelser infördes. Det betyder att det finns olika regler beroende på när du påbörjade din utbildning. Det är de examensbestämmelser som gäller vid den tidpunkt när du ansöker om ditt examensbevis som avgör om beviset kan utfärdas eller inte.

 • Du som har påbörjat dina studier före 1 juli 2007 har rätt att ta ut din examen enligt 1993 års bestämmelser om alla kurser som ska ingå i din examen är slutförda senast 30 juni 2015. Du kan välja att ta ut din examen enligt 2007 års bestämmelser om du uppfyller de nya kraven. Om du inte uppfyller de nya kraven kommer din ansökan automatiskt att prövas mot 1993 års bestämmelser.

  För lärarexamen enligt äldre bestämmelser gäller att alla kurser ska vara slutförda senast 30 juni 2023. Om du är antagen och studerar inom VAL-projektet gäller dock att kurserna ska vara slutförda senast den 30 juni 2030 för att kunna få en lärarexamen enligt äldre bestämmelser.

  Om du inte är klar med din utbildning och behöver komplettera dina studier bör du ta kontakt med ansvarig institution för vägledning och studieplanering.
   
 • Du som har börjat studera efter 1 juli 2007 ska ansöka om examen enligt 2007 års examensbestämmelser.

Finns skillnader i examenskraven mellan 2007 års och 1993 års examensbestämmelser?

Ja, det kan finnas skillnader i examenskraven mellan 2007 års och 1993 års bestämmelser, beroende på examen. Nedan finns en jämförelsetabell för generella examina. För mer information om specifika krav för en viss examen, se respektive lokal examensbeskrivning eller kontakta Studentcentrum/Examina.

Generella skillnader:

1993 års examenskrav
- anges i poäng (p)
2007 års examenskrav
- anges i högskolepoäng (hp)
Högskoleexamen Avslutade kurser om minst 80p, minst 40p i huvudämne. Avslutade kurser om exakt 120hp, varav minst 60hp inom samma huvudområde, varav ett examensarbete om minst 7,5hp.
Kandidatexamen Avslutade kurser om minst 120p, minst 60p i huvudämnet varav 20p på C-nivå. Ett examensarbete om 10p på C-nivå. Avslutade kurser om exakt 180hp, varav minst 90hp inom samma huvudområde, varav ett examensarbete om minst 15hp samt ytterligare kurs(-er) om minst 15hp på kandidatnivå.
Magisterexamen med ämnesdjup Avslutade kurser om minst 160p, minst 80p i huvudämnet varav minst 40p på C/D-nivå och minst 20p ska vara på D-nivå. Ett examensarbete om 20p på D-nivå eller två examensarbeten om vardera 10p på C-nivå respektive D-nivå. Krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180hp eller motsvarande utländsk examen. Avslutade kurser om exakt 60hp, varav minst 45hp på avancerad nivå, minst 30hp inom samma huvudområde, varav minst 15hp examensarbete.
Magisterexamen med ämnesbredd Krav på avlagd examen om minst 120p. Minst 40p med viss inriktning inklusive ett examensarbete om 10p inom ramen för kursfodringar. Se examensbeskrivning för specifika krav. Finns ej.

Masterexamen

Finns ej.

Krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180hp eller motsvarande utländska examen.
Avslutade kurser om exakt 120hp, varav minst 90hp på avancerad nivå, minst 60hp inom samma huvudområde, varav minst 30hp examensarbete.

                                                                                                Till sidans topp

Kommer det vara möjligt att bygga på en gammal magisterexamen till en ny master?

Ja, det är möjligt att bygga på en gammal magister till en masterexamen, men förhållandena kan variera mellan olika ämnen. Det beror på i vilken grad den tidigare utbildningen överensstämmer med den nya masterutbildningen.

Kan jag få flera examina?

Ja, om du uppfyller kraven för nytt huvudområde, nytt förled eller ny inriktning kan du ta ut flera generella examina på samma nivå. För konstnärliga examina krävs nytt huvudområde eller ny inriktning för att du ska kunna få flera examina. För yrkesexamina som kan utfärdas med olika inriktningar gäller att flera examina kan utfärdas om du uppfyller kravet för ny inriktning. För lärarexamen innebär begreppet "ny inriktning" att du ska uppfylla kravet för en ny skolform för att kunna få två eller flera examina.

Jag har tappat bort mitt examensbevis, kan jag få ett nytt?

Examensbeviset är en originalhandling som enbart utfärdas en gång, och därför kan du inte få ett nytt examensbevis. Om beviset har kommit bort kan din examen bekräftas med ett studieintyg eller vidimerad kopia.

Studieintyg, som visar examen och kurser, kan du själv skapa i Portalen, under fliken Mina studier. Om du önskar att Umeå universitet ska verifiera din examen kan du vända dig till Infocenter. Om du önskar en kopia på ditt examensbevis anger du vilken examen det rör sig om, ditt namn och personnummer samt vilken adress du vill ha kopian skickad till. En vidimerad kopia kommer sedan att skickas till dig, normalt inom en vecka.

Kan jag få ett nytt examensbevis om jag har bytt personnummer?

Nytt examensbevis för tidigare utfärdad examen utfärdas normalt inte. Om du har bytt personnummer med anledning av att du har erhållit fingerade personuppgifter eller ändrat könstillhörighet, har du dock rätt till nytt bevis. För detta krävs ett intyg om förändringen från Skatteverket. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Jag vill ha min examen översatt, hur gör jag?

Från och med den 1 december 2001 utfärdas alla examensbevis på både svenska och engelska. Om du har ett examensbevis som är daterat tidigare, och vill översätta din examen till ett annat språk, hänvisar vi dig till en översättarbyrå. För ett studieintyg på engelska (Official transcript of records) kontakta Infocenter. Du kan också själv skapa ett intyg under fliken Mina studier i Portalen.

Jag behöver ett studieintyg/registreringsintyg, hur gör jag?

Studieintyg visar dina slutförda kurser och eventuell examen vid Umeå universitet och kan exempelvis användas för att styrka dina studieresultat för en arbetsgivare. Ett s.k. nationellt studieintyg visar även dina studier vid andra svenska lärosäten.

Registreringsintyg visar vilka kurser som du är eller har varit registrerad på samt terminstider och kan användas när du behöver visa att du varit student vid Umeå universitet, t.ex. till A-kassan.

I Portalen, under fliken Mina studier, kan du själv skapa studieintyg, nationellt studieintyg samt registreringsintyg med elektronisk sigill. Det går också bra att kontakta Infocenter för ett studie- eller registreringsintyg. Nationella studieintyg kan dock enbart skapas av dig själv i Portalen.

Hur beställer jag en kopia på mitt examensbevis?

Oftast är ett studieintyg tillräckligt för att styrka din examen vid Umeå universitet. Om du ändå behöver en kopia av ditt examensbevis kontaktar du Infocenter för en arkivbeställning. Ange vilken examen det rör sig om, ditt namn och personnummer samt vilken adress du vill ha kopian skickad till. En vidimerad kopia kommer sen att skickas till dig, normalt inom en vecka.

Vem kan vidimera mina kopior på t.ex. examensbeviset?

Genom att vidimera (bestyrka) en kopia intygar någon annan än dig själv att kopian stämmer överens med originalet. Vidimeringen görs direkt på kopian med underskrift, namnförtydligande samt telefonnummer. Det behöver inte vara en myndighet som vidimerar. Om du önskar att Umeå universitet ska vidimera dina kopior vänder du dig till Infocenter.

Hur gör jag för att få ett kursbevis?

Kursbevis utfärdas av institutionen där du läst din kurs. Du kan endast få kursbevis över hel och avslutad kurs. Kontakta din institution om du önskar ett kursbevis.

Hur får jag min legitimation?

Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen. Om du är lärare eller förskollärare ansöker du om legitimation hos Skolverket. Mer information om lärar- och förskollärarlegitimation finns även här.

Hur kan jag få mitt examensbevis legaliserat?

En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta. Om du behöver legalisera svenska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet kan du kontakta Notarius Publicus (utses i Sverige av Länsstyrelsen) eller Juridiska expeditionen vid Utrikesdepartementet. Läs mer om legalisering av värdehandlingar på Utrikesdepartementets hemsida.

Jag har doktorerat. Var får jag tag i en doktorshatt/lagerkrans/ring till promotion?

För information om beställning av doktorshattar, lagerkransar och ringar se hemsidan om högtiderna.

                                                                                                Till sidans topp


Sidansvarig: Examina

Utskriftsversion

Ansökningsblankett för licentiat- eller doktorsexamen

Ansökan om examensbevis på forskarnivå

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.