Ditt ansvar som student

Om du har sökt och blivit beviljad stöd i studiesituationen är det viktigt att du vet vilket ansvar du har för att dina studier ska fungera så bra som möjligt.Här följer några exempel på saker du kan tänka på för att underlätta i dina studier.

  • Du ska själv kontakta din kontaktperson på din utbildning och visa ditt rekommenderade stöd som du fått från din samordnare. Tillsammans går ni igenom vad du behöver göra för att få tillgång till stödet.
  • Du ska senast 10 arbetsdagar innan varje examinationstillfälle meddela kursansvarig vilka anpassningar du är i behov av.
  • Du ska självständigt inhämta den kunskap som krävs och redovisa den.
  • Dina kunskaper bedöms utifrån samma krav som övriga studenter har - kursens mål (förväntade studieresultat) måste uppnås för att du ska bli godkänd.

Läs mer här om vad du ska göra för att få det stöd som du beviljats.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion

Lagar och regler

Nationella regler

Diskrimineringslagen (2008:567) Se exempelvis 1 kap. 4 § 3 p. om bristande tillgänglighet.

Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken (SFS 2014:135)

Lokala regler vid Umeå universitet

  • Ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer (regel, Dnr 500-4078-08)
  • Betyg och examination på grund och avancerad nivå (regel, Dnr FS 1.1.2–553-14)
  • Utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå (regel, Dnr FS 1.1–292-15)

Dessa regler hittar du på:
www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva