Gör så här för att få det stöd du beviljats

När du har ansökt och fått ett beslut om stöd finns det saker du behöver göra för att få tillgång till stödet. Här beskrivs hur du ska gå till väga.

I handläggningsordningen hittar du mer information om vad du behöver göra för att få stöd. Den hittar du som länk på den här sidan.

Kontaktperson för din utbildning

Ta kontakt med kontaktpersonen vid din utbildning så snart som möjligt. Du och kontaktpersonen ska gå igenom det rekommenderade stödet tillsammans, det vill säga det som står i dokumentet ”Rekommendation om anpassning i studiesituationen”.

Om du läser inom ett utbildningsprogram vänder du dig i första hand till programmets kontaktperson. Om du läser fristående kurs vänder du dig till institutionens kontaktperson.

Här är listor med kontaktpersoner:

Kontaktpersoner på programKontaktpersoner på institutioner

Hur du får tillgång till de olika stöden

I beslutet som du fått från samordnare framgår vilka former av stöd du får. Det kan gälla ett eller flera av stöden nedan.

Gå direkt till:

Anteckningsstöd
Mentor
Stöd av medstudent
Utbildningstolkning
Förtur till grupprum
Utrustning
Anpassad examination
Ljudupptagning under föreläsningar

Anteckningsstöd

I första hand frågar du själv en av dina kurskamrater om hen vill vara anteckningsstöd åt dig. Kontaktpersonen vid din utbildning kan också hjälpa dig att hitta en kurskamrat som kan anteckna åt dig.Här finns information om vad anteckningsstödet innebär

Mentor

När du vill påbörja mentorstödet kontaktar du din samordnare. Mentorn kommer att kontakta dig när det är dags för första träffen.Här finns information om vad mentorstödet innebär

Stöd av medstudent

"Stöd av medstudent" som det står i beslutet du har fått från samordnare kan vara en medstudent eller en anställd.

Om det är en medstudent som ska utföra det praktiska stödet, frågar du själv i första hand en av dina kurskamrater. Kontaktpersonen vid din utbildning kan också hjälpa dig att hitta en kurskamrat.

Om det är en anställd som ska ledsaga dig ska du gå till Infocenter och visa upp ditt beslut om stöd. Boka ledsagare minst fem arbetsdagar innan det datum då du behöver ledsagaren.

Utbildningstolkning

Du får den information du behöver av samordnare.

Förtur till grupprum

Gå till Infocenter och visa upp ditt beslut om stöd. Boka grupprum minst sex dagar innan det datum då du vill använda rummet.

Utrustning

Gå till Infocenter och visa upp ditt beslut om stöd. Boka utrustningen minst fem arbetsdagar före det undervisningstillfälle då den behövs.

Hörslinga för att kommunicera med upp till åtta personer får du låna för det undervisningstillfälle då den behövs och ska lämna tillbaka den direkt efteråt.

Om du behöver särskild utrustning i samband med examination ska du prata med din kontaktperson för utbildningen.

Anpassad examination

Även om du har fått rekommendation om anpassad examination så är det kursansvarig lärare som beslutar ifall du får det eller inte. Ta kontakt med institutionens kontaktperson i god tid för att få veta hur du ska göra.

Du ska alltid anmäla dig till skriftlig examination minst tio arbetsdagar innan examinationstillfället. Om du har fått beslut om rätt till anpassad examination ska du samtidigt meddela vilken anpassning du behöver till den som institutionens kontaktperson har sagt att du ska meddela. Läs mer i: Regler och riktlinjer för salstentamen

Ljudupptagning under föreläsningar

För att spela in så ska du själv vara närvarande under föreläsningen. Du får inte låta någon annan spela in åt dig. Läs mer i: Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion