Stöd som du kan få

Här finns beskrivningar av de vanligaste stödformerna som du kan få om du ansöker om stöd.

Gå direkt till:

Anpassningar i studiesituationen

Anpassad examination
Anpassning av kursmaterial
Anteckningsstöd
Extra lärarstöd
Föreläsningsmaterial i förväg
Individuell studieplan
Ljudupptagning under föreläsningar
Mentor
Skrivhjälp
Stöd av medstudent eller personal
Transkribering
Utbildningstolkning

Lokaler, utrustning och tekniska stöd

Anpassning av lokaler
Förtur till grupprum
Utrustning

Anpassningar i studiesituationen

Anpassad examination

Exempel på anpassad examination är:

  • Förlängd examinationstid vid skriftlig tentamen
  • Utökad tid för inlämningsuppgifter
  • Tillgång till datorstöd vid skriftlig examination
  • Möjlighet att få enskilt rum vid examination
  • Skrivhjälp som skriver ned svaren
  • Muntlig examination

Anpassning av kursmaterial

Innebär att materialet görs tillgängligt i det format som du behöver. Det kan exempelvis röra sig om punktskrift, taktila bilder eller stor stil. Materialet kan också göras tillgängligt genom att en person läser in texten eller scannar och redigerar texten för läsning med talsyntes.

Anteckningsstöd

Innebär att en person antecknar det som sägs vid föreläsningar och schemalagda seminarier.

Extra lärarstöd

Kan exempelvis innebära att du får extra handledning i samband med praktik eller uppsatsarbete, eller förtydliganden när det gäller andra studieuppgifter.

Föreläsningsmaterial i förväg

För att ge dig bättre förutsättningar att kunna ta del av presentationer i undervisningen kan lärare se till att du får ta del av föreläsningsmaterialet i förväg.

Individuell studieplan

Innebär att kursupplägget kan anpassas efter din funktionsnedsättning.

Ljudupptagning under föreläsningar

Du som har fått beslut om stöd för funktionsnedsättning har rätt att göra ljudupptagning av föreläsningar. Läs mer vad som gäller om du ska göra ljudupptagning i Regler om ljudupptagning… i Regelverket.

Mentor

Hjälper dig med att förbättra din studieteknik och ger dig stöd i att planera och få struktur på dina studier.

Skrivhjälp

Innebär att en person skriver ner det som du säger när du inte har förmåga att skriva själv. Skrivhjälp anlitas oftast i samband med inlämningsuppgifter och examinationer.

Stöd av medstudent eller personal

Om din funktionsnedsättning innebär att du behöver att en annan person hjälper dig praktiskt i undervisningssituationen kan universitetet i vissa fall ordna det.

Det kan exempelvis handla att få synstöd genom ledsagning, stöd för orientering eller för att navigera på lärplattformar. Personen kan också ge stöd när utrustning behöver flyttas mellan föreläsningssalar.

Transkribering

Innebär att filmade undervisningsinslag omarbetas till text.

Utbildningstolkning

Innebär teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning som utförs i studierelaterade sammanhang.

Lokaler, utrustning och tekniska stöd

Anpassning av lokaler

Kan exempelvis handla om skyltning, fasta hörslingor, att lokaler behöver byggas om eller att det finns dörröppnare.

Förtur till grupprum

Innebär att du får förtur när det gäller att boka grupprum.

Utrustning

Utrustning som finns tillgänglig för undervisningssituationen är:

  • Höj- och sänkbart bord
  • Inställbar stol
  • Bärbar hörslinga
  • Ryggstöd eller sittdyna

Sådan utrustning kan även användas vid skriftliga examinationer.


Sidansvarig: Annica Höglund

Utskriftsversion