Minor Field Studies (MFS)

Du som är i slutet av din utbildning kan åka till ett låg- eller medelinkomstland för att samla material till din uppsats eller examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Genom Umeå universitet kan du ansöka om ett stipendium finansierat av Sida för att åka iväg under minst åtta sammanhängande veckor och max 26 veckor. Du ska ha en handledare vid Umeå universitet och en kontaktperson i värdlandet som kan hjälpa till med praktiska frågor.

Vart kan jag åka?

Du kan söka ett stipendium för att åka till de länder som finns på Universitets- och högskolerådets webbplats:
Möjliga samarbetsländer för Minor Field Studies

Du kan inte bli beviljad ett stipendium för att åka till ett land som Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till. Du ansvarar själv för att hålla dig informerad om UD:s reserekommendationer gällande resmålet, det land och den region som du ska vistas i.
UD:s reseinformation

Hur mycket kan jag få?

Stipendiebeloppet är ett resebidrag på 27 000 kr och är inte tänkt att täcka alla kostnader utan är ett bidrag som normalt måste kompletteras med till exempel studiemedel.

Extra stöd för studenter med funktionsnedsättning

För dig som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag motsvarande högst 27 000 kr för merkostnader som kan uppstå. Merkostnader som är möjliga att söka bidrag för är t.ex. transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare, medicinsk uppföljning, fysioterapi, läkarundersökning i värdlandet. Om du har en funktionsnedsättning ska du ange det i din ansökan.

Är jag behörig?

För att söka ett stipendium för Minor Field Studies finns ett antal kriterier som du måste uppfylla. Du får inte tidigare ha blivit beviljad ett MFS-stipendium under din studietid, eller ha fått ett annat stipendium som är finansierat av Universitets- och högskolerådet eller Sida för samma studieperiod som din nuvarande ansökan avser. Du får inte heller ha påbörjat en utbildning på forskarnivå.

Du ska:

  • Studera på kandidat-, magister- eller masternivå och använda stipendiet för att samla material till din uppsats eller examensarbete.
  • Ha goda kunskaper i engelska och åtminstone baskunskaper i svenska. Kunskaper i värdlandets officiella språk är meriterande.
  • Vara registrerad student vid Umeå universitet vid ansökningstillfället och under tiden studien pågår.
  • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Om du är från övriga Norden men inte är svensk medborgare ska du ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år.

Bra att veta

Om du har...

  • ...permanent uppehållstillstånd i Sverige får du inte genomföra din studie i ditt före detta hemland. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt är inte att likställa med PUT. Om du är från övriga Norden men inte har svenskt medborgarskap kan du få dispens. Du ska då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år, vid tidpunkten för beviljandet.
  • ...dubbelt medborgarskap får du inte genomföra studien i något av länderna du har medborgarskap i.

Handledare vid Umeå universitet och kontaktperson i värdlandet

För att kunna göra en fältstudie ska du ha en handledare vid Umeå universitet och en kontaktperson i värdlandet. Du måste ha ordnat detta innan du ansöker. En beskriving på vad det innebär att vara handledare eller kontaktperson hittar du nedan. Kom ihåg att förmedla detta till kontaktpersonen i värdlandet.
Instructions for supervisor

Handledare vid Umeå universitet

Du ska ha en handledare vid Umeå universitet som har motsvarande ansvar som för övriga examensarbeten på likvärdig nivå.

Din handledare ska i god tid förbereda dig kunskapsmässigt och bistå i projektutveckling, metodval, projektutformning samt stödja och underlätta dina kontakter med kontaktpersonen och myndigheten i värdlandet.

Du ska bifoga ett intyg från din handledare till din ansökan.

För att få en handledare vid Umeå universitet ska du kontakta kurs- eller programansvarig.

Kontaktperson i värdlandet

Kontaktpersonen i värdlandet ska kunna hjälpa dig med praktiska saker, t.ex. ha ett brett kontaktnät, hitta personer att intervjua, ge tips om boende, transporter och informera om säkerhet. Det är viktigt att stämma av med kontaktpersonen hur säkerhetssituationen i landet ser ut. I din ansökan ska du beskriva vilken roll kontaktpersonen har och vad han eller hon kan hjälpa till med. Kontaktpersonen behöver inte vara knuten till ett universitet eller högskola.

Kontaktpersonen i värdlandet får ingen ersättning från Sida eller Umeå universitet och det är därför viktigt att du ersätter honom eller henne för mindre utgifter i samband med t.ex. lokala resor, material eller assistans som tolk. Kom därför tydligt överens om kostnader och ersättningar så att dessa kan tas med i din budget.