Till umu.se

Skador och försäkringar

Som student vid universitetet är du personskadeförsäkrad. Om du råkar ut för ett olyckstillbud under studietiden så ska du anmäla det.

Personskadeförsäkring för studenter och doktorander

Studenter och doktorander vid universitet omfattas av Kammarkollegiets ”Personskadeförsäkring för studenter”. Den omfattar både studenter som är bosatta i Sverige och studenter som kommer hit från utlandet och studerar. Försäkringen gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Den gäller dock endast i Sverige.

Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Eftersom denna försäkring endast gäller under ”skoltid” är det viktigt att du också har ett eget personskadeskydd som gäller under fritid då de flesta olyckshändelser inträffar.

Som komplettering har universitetet tecknat frivilliga försäkringar som omfattar samtliga utländska utbytesstudenter vid Umeå universitet och studenter som studerar eller praktiserar utomlands enligt ett utbytesavtal (se även Inför avresan). Mer information om de olika försäkringarna hittar du via länkarna till höger.

Anmäl olycksfall och tillbud

Olycksfall under studietiden eller under färd till och från universitetet ska du anmäla som arbetsskada på särskild blankett (se pdf på den här sidan). Även risk för sjukdom genom smitta ska anmälas, exempelvis om du sticker dig på en kanyl som kan vara smittad.

Som student ska du även informera berörd chef om olyckstillbud, det vill säga en plötslig händelse som kunnat leda till personskada. Tillbudsrapportering ger värdefull information för att förebygga arbetsmiljöskador. Blankett för tillbudsrapportering ska fyllas i och skickas till Arbetsmiljösamordnaren på Lokalförsörjningsenheten.


Sidansvarig: Personalenheten

Utskriftsversion